Czym jest DLC?

NASZE ZAŁOŻENIA

Komisja UE oraz prognozy dotyczące rynku pracy – można się spodziewać, że obywatele zmienią swój zawód 3 to 4 razy w ciągu życia. Zamiast traktować to jako korzyść z perspektywy makro-ekonomicznej, większość osób postrzega ten fakt jako zagrożenie.

Rozwiązania należy szukać w kompetencjach / umiejętnościach sprostania życiowym zmianom, które umożliwią przejście od poczucia zagrożenia do otwarcia się na nowe możliwości.

Uważamy, że Lifelong Learning (Uczenie się przez całe życie) może i powinno być bodźcem do:
– zdobycia szansy na zatrudnienie,
– przekazywania wiedzy,
– niezależności jednostki oraz
– aktywnej postawy obywatelskiej.

Zmiana Życia na lepsze musi oznaczać wspieranie i zachęcanie do innowacji, wyobraźni i kreatywności.

Działania interwencyjne powinny uwzględniać współczesne myślenie o trwałym dobrobycie, zdrowiu i jakości życia, ale przy ich planowaniu należy pamiętać, by były:
– dostosowane do potrzeb
– atrakcyjne i dostępne dla osób dorosłych;
– wynikały z osobistych zainteresowań, pracy czy przyjemności;
– powinny również zachęcać do poszukiwań i refleksji

Do kogo skierowany jest nasz projekt?

Partnerzy: instytucje, ich pracownicy, zainteresowane strony,
sieci, klienci;
Osoby dorosłe:  w wieku 40+ których kariera zawodowa uległa zmianie;
Lokalna społeczność: centra / instytucje i ich pracownicy, trenerzy. Specjaliści od “Zmiany życia”

Są to wszyscy aktywni uczestnicy, potencjalni aktorzy Zmiany Życia, na poziomie lokalnym i międzynarodowym.  Ich zadaniem jest dzielić się innowacyjnymi pomysłami oraz  doświadczeniem z wieloma różnymi odbiorcami.

Nasze dążenia:
– Przejście z modelu negatywizmu na temat przyszłości w kierunku odnalezienia wyzwolenia dzięki refleksji („świeży” sposób spojrzenia na siebie)
– Wykształcenie nowej praktyki polegającej na kreowaniu  możliwości zmiany życia specjalnie dla osób 40 +
– Niesienie wsparcia dla istniejących ośrodków lokalnych
– Podkreślenie indywidualnych, spersonalizowanych rozwiązań, tak by być podmiotem, a nie przedmiotem zmian
– Zapewnienie możliwości zarówno formalnego jak i nieformalnego uczenia się
– Mobilizowanie osób, by wyznaczały sobie własny kierunek, a nie tylko korzystały z usług

Ideas Teams – zespoły robocze:
– zapewniają wdrożenie pomysłów w każdym z 8 krajów partnerskich; w ich skład powinni wejść przedstawiciele grupy docelowej, trener (trenerzy), przedstawiciele organizacji lokalnych oraz przedstawiciele partnera projektu
– angażują się w każdy etap projektu; dbają, by się rozwijał i kształtują kierunek jego rozwoju

Ideas Teams –  Cele szczegółowe:
– omówić i zebrać pomysły dla wsparcia osób 40 + z przerwaną karierą;
– zaproponować działania, które naprawdę im pomogą;
– stworzyć materiały, które znajdą się w Action Learning Manual (ALM) –  poradniku pt. „Wskazuję na Ciebie”, który będzie zawierał materiały dla trenerów/coachów pracujących z grupą docelową
– pomóc przetestować pomysły zebrane w ALM (pilotaż);
– dzielić się pomysłami, przemyśleniami i doświadczeniem z innymi uczestnikami projektu poprzez Platformę Komunikacyjną (http://www.dlc.riversideinnovationcentre.co.uk/).
– przekazywać konkretne rozwiązania / pomysły lokalnym ośrodkom i instytucjom oraz przyczynić się do współpracy pomiędzy nimi

Zespół roboczy będzie pełnił następujące role:
osoba zadająca pytania, analityk, krytyk, projektant, producent, ewaluator, współpracownik, współtwórca, uczestnik, decydent

Komu ostatecznie nasz projekt przyniesie korzyści?

Osoby 40+ z przerwaną karierą, (przewiduje się, że będą stanowić 1/3 populacji krajów rozwiniętych, jako grupa 60+ do roku 2025 (OECD, 2010).

Ta grupa ma potencjał, by:
– przyczynić się do rozwoju gospodarki krajowej
– stanowić istotną grupę konsumentów, użytkowników usług i potencjalnych inicjatorów zmian
– nadal się uczyć, nawet przez 3 kolejne dekady
Nasz projekt może więc mieć rosnący oddźwięk.
Plan pracy projektu – wersja skrócona

Czas trwania projektu: październik 2012 r. – wrzesień 2014 r.

Miesiące 1-4 (mapowanie): rozpoczęcie projektu, opracowanie szablonów spotkań zespołów roboczych, utworzenie zespołów roboczych, opracowanie modelu „Transformacji Perspektywicznej i Refleksji Krytycznej”; pierwsze spotkanie zespołu roboczego

Miesiące 5-8 (poszukiwanie): ustanowienie kontaktów z lokalnymi ośrodkami i instytucjami, spotkanie partnerów w Austrii, drugie i trzecie spotkanie zespołu roboczego

Miesiące 9-13 (kształtowanie): spotkanie partnerów oraz przedstawicieli zespołów roboczych w Hiszpanii, współpraca z lokalnymi ośrodkami, planowanie kursu dla trenerów / coachów, dobór materiałów do poradnika „Wskazuję na Ciebie”

Miesiące 14-20 (ukierunkowanie): ocena materiałów do poradnika, pierwsza wersja poradnika (16 m-c), poprawki (17 m-c); wersja ostateczna poradnika (19 m-c), spotkanie partnerów oraz przedstawicieli zespołów roboczych na Węgrzech, planowanie pilotażu działań zebranych w poradniku, kurs w Polsce dla trenerów i coachów (oferta na wszystkie kraje UE); raport

Miesiące 21-24 (propagowanie): dalsza współpraca z lokalnymi ośrodkami, publikacja poradnika, dyseminacja projektu, spotkanie we Włoszech na zakończenie projektu.

W chwili obecnej szukamy chętnych do współpracy:
– przedstawicieli ośrodków lokalnych pracujących z osobami z grupy docelowej
– 3-4 przedstawicieli grupy docelowej, by podzielili się doświadczeniem związanym z wyjściem z kryzysu związanego z przerwaniem kariery

Dane kontaktowe:
Dorota Morawska-Walasek, kierownik projektu z ramienia WSL
email: dorotamw@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *