Mikä on DLC?

Kaksi tietä vei metsän kätköihin,

niistä vähemmän kuljetun valitsin,

ja siksi on kaikki toisin.

Robert Frost, Road Not Taken (1915)

 

TAUSTA

EU:n komission ja työmarkkinatutkimuksien mukaan työntekijät voivat odottaa muuttavansa uran suuntaa 3–4 kertaa elämänsä aikana. Huolimatta tämän tosiasian mahdollisuuksista makrotalouden tasolla, useimmat ihmiset kokevat työuran muutokset uhkana. Tämän vuoksi on tärkeää tukea ja vahvistaa yksilöiden elämän- ja uranmuutososaamista myönteisen suhtautumisen ja uuden suunnan mahdollistamiseksi.
Directing Life Change (DLC) -hanke yhdessä EU:n aktiivisen ikääntymisen teemavuoden 2012 turvin tutkii ja ehdottaa optimaalista tapaa kohdata ikääntyvän väestön haasteet uudessa globaalissa taloudessa.  DLC -hankkeessa käsitellään kahta painopistettä: työllisyyttä ja sitoutuneisuutta vapaaehtoistyöhön sekä jäsenyyttä järjestöissä ja muissa yhteisöissä.


KEHITYKSEN EDELLYTYKSET

Aikuiskoulutuksen ammattilaisina uskomme elinikäiseen oppimiseen ja siihen, mitä se mahdollistaa:

 • työllistymistä
 • tiedon siirtoa
 • henkilökohtaista itsenäisyyttä
 • kansalaisaktiivisuutta


Valitun aikuiskoulutuksen täytyy olla:

 • tarkoitukseen sopiva
 • houkutteleva ja helposti saavutettavissa
 • henkilökohtaisen kiinnostuksen, työn tai huvin motivoima
 • lisäksi sen täytyy rohkaista uuden oppimiseen ja itsetutkiskeluun

Tämä tarkoittaa, että elinikäisen oppimisen täytyisi myötävaikuttaa “sosiaalisen pääoman” sekä “inhimillisen pääoman” kasvuun tehostamalla itsenäisyyttä ja hyvinvointia.


KOHDERYHMÄ

Projektin kohderyhmä on yli 40-vuotiaat naiset ja miehet, joiden urapolku on katkennut.  Tämän kohderyhmän ennustetaan muodostavan kolmanneksen kehittyneiden maiden väestöstä yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä vuoteen 2025 mennessä (OECD 2010). Merkittävinä kuluttajina ja palvelujen käyttäjinä tällä ryhmällä on suuri potentiaali edistää maidensa talouskehitystä. Osallistuessaan elinikäiseen oppimiseen vielä jopa kolmen vuosikymmen ajan, he voivat  vaikuttaa myönteiseen kehitykseen omalla alueellaan ja globaalisti.  Näiden seikkojen vuoksi hankkeen tukeminen ja siinä osallisena oleminen mahdollistaa kauaskantoiset alueelliset vaikutukset.

ODOTETUT TULOKSET

Nykyajan ajattelun mukaiseen, kestävään kehitykseen pohjautuvan hyvinvoinnin, terveyden ja elämänlaadun muutos parempaan tarkoittaa innovaatiota, mielikuvitusta ja luovuutta.   DLC hankkeessa suunnittelemme ja kehitämme yhdessä partnerimaiden kanssa ajankohtaista,  andragogiaan pohjautuvaa elämän muutoksen kehitysohjelmaa, jossa yhdistyy tämän kohderyhmän yritteliäisyys, elinikäinen oppiminen ja aktiivikansalaisuus.

Hankkeen keskeinen tuote on Action Learning Manual, ALM, “Oman Suunnan Osoittaja”, jonka tuloksena hankkeen kohderyhmät oppivat, pohtivat  ja jakavat  kokemuksiaan luovaa lähestymistapaa soveltaen ryhmissä, joissa keskitytään siihen, mitä hankkeen kohderyhmät käytännössä tarvitsevat.


Toiveemme ja tavoitteemme ovat:

 • siirtää paradigma kielteisestä tulevaisuudesta tuoreeseen ajatteluun pohjautuvaan emansipaatioon, vapautuneisuuteen
 • luoda mittatilaustyönä uusia käytäntöjä, jotka johtavat elämän muutokseen ja mahdollisuuksiin +40 ikäisille aikuisille
 • tuoda tukea alueen mahdollisuuksien löytämiseen
 • tukea ja mahdollistaa henkilökohtaisia ​​ratkaisuja muutokseen
 • mahdollistaa ja lisätä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia
 • voimistaa oman suunnan luomista palvelujen kuluttamisen sijaan

  …
Prosessin ytimessä on muutoksen ja kriittistä pohdintaa edistävien edellytyksien luominen. Hankkeessa keskitytään 5 vaihetta sisältävän henkilökohtaisen, räätälöidyn kehitysohjelman luomiseen:

 • rutiinit – käsitellään pakotetun muutoksen vaihtoehtoja
 • pakotettu muutos – altistaa uusille mahdollisuuksille
 • muutos perspektiivi –haastetaan vallitsevat oletukset
 • vapautunut oppiminen – tuotetaan uuden elämän suunnan mahdollisuudet
 • reflektointi – uusien arvojen ymmärtäminen


DLC hankkeen uuden suunnan luomisprojektin tuloksena:

 • osallistujat pohtivat ja luovat itselleen mahdollisuuksia
 • yhteisön valmentajat tarkastelevat kriittisesti kuinka johdetaan kohderyhmän muutosprosessia alueellisesti
 • menetelmää hyödynnetään muilla tahoilla

Lisätietoja:  arja.mielonen-walker@helsinki.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *